Prawa i obowiązki detektywa w Polsce

Pomimo tego, że zawód detektywa w naszym kraju pojawia się od przełomu lat 80 i 90, to dopiero ustawa o usługach detektywistycznych z 2001 roku jasno określiła prawa i obowiązki prywatnego detektywa. Do tej pory osoby zajmujące się generalnie zbieraniem informacji na zlecenie, nie miały szczególnych uprawnień związanych z prowadzeniem tego typu działalności i działały w oparciu o ogólne przepisy prawa.

Usługi detektywistyczne Śląsk

Sytuacja ta znacząco zmieniła się po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy, jeśli pod uwagę weźmiemy obowiązki nałożone na prywatnych detektywów oraz przedsiębiorców świadczących usługi detektywistyczne Śląsk, bowiem w kwestii uprawnień zmieniło się jedynie uprawnienie do przetwarzania przez biuro detektywistyczne danych osobowych zebranych w toku wykonywanych zleceń, bez zgody osoby, którejusługi detektywistyczne Śląsk te dane dotyczą. Do obowiązków detektywa należą między innymi: przestrzeganie wolności i praw człowieka oraz obywatela, zachowanie należytej staranności podczas wykonywania czynności, lojalność i kierowanie się zasadami etyki wobec zleceniodawców, odmowa wykonania zlecenia niezgodnego z prawem lub zasadami etyki, ustalenie tożsamości zleceniodawcy, zachowanie w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy o których detektyw dowiedział się podczas wykonywania zlecenia, sporządzenie końcowego pisemnego podsumowania z wykonanych czynności, okazywanie licencji na żądanie osoby, której czynności dotyczą oraz poddawanie się regularny, okresowym badaniom mającymi potwierdzić dalszą zdolność psychiczną i zdrowotną do wykonywania zawodu prywatnego detektywa. Jeśli chodzi o posiadanie broni palnej oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego prywatni detektywi nie posiadają szczególnych uprawnień z tym związanych. Tak jak wszyscy obywatele muszą stosować się do przepisów kodeksu karnego dotyczących obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności w związku z czym nie mają szerszej ochrony prawnej niż przeciętny obywatel. Nie są uprawnieni również do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeszukiwania osób, pomieszczeń czy pojazdów.