Zasady publikacji artykułów

Do publikacji w roczniku „Tekstoteka Filozoficzna” przyjmowane są artykuły oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane. Długość rozpraw nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami, czyli około 20 stron), długość recenzji i sprawozdań 10 000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron). Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć: 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku; krótkie streszczenie (do 700 znaków ok. 1/3 strony) po polsku i po angielsku; krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze. Nadsyłane teksty są opiniowane przez recenzenta. Następnie manuskrypt wraz z recenzją jest wysyłany do autora pracy, a po naniesieniu uwag recenzenta i ustosunkowaniu się do nich, autor odsyła poprawiony manuskrypt na adres redakcji do ostatecznej akceptacji. Recenzje i sprawozdania są akceptowane przez redakcję. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres tekstoteka@outlook.com. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy.

Szczegółowe zasady publikacji dostępne są tutaj.

Oświadczenie
Prosimy wraz z tekstem przesłać do redakcji podpisane i zeskanowane oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Uniwersytet Opolski. Wzór dostępny jest tutaj.

Zasady recenzowania
1. Wszystkie artykuły przesłane do redakcji pocztą elektroniczną podlegają procedurze recenzowania zgodnie przyjętymi zasadami.
2. Wstępna ocena tekstu dokonywana jest przez redakcję czasopisma. Polega ona na sprawdzeniu, czy tekst spełnia formalne wymagania stawiane tekstom zgłaszanym do publikacji. Następnie członkowie redakcji kierują tekst do dwóch recenzentów merytorycznych spoza jednostki, w której pracuje autor tekstu.
3. Recenzje dokonywane są w sposób poufny na zasadach double-blind review a w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
4. Recenzenci przedstawiają jednoznaczną opinię dotyczącą warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, wypełniając formularz recenzji (dostępny tutaj).
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje redakcja w porozumieniu z Radą Naukową.
6. Po zakończeniu procedury recenzowania Autor zostaje poinformowany o jej wynikach drogą mailową. W przypadku przyjęcia artykułu do publikacji proszony jest o przesłanie oświadczenia o zrzeczeniu się praw autorskich (oświadczenie jest do pobrania na tej stronie).